Stroming naar een zandwinplas

ontrekking_zandwinplas_deklaag

Zandwinning gebeurt door opzuigen van zand uit een waterplas. Zandputten zijn doorgaans diep, dertig meter of meer en reiken daarom vaak tot de basis van het watervoerende pakket. Met het zand wordt ook een grote hoeveelheid grondwater opgezogen die vaak op enige afstand van de plas wordt geloosd in het oppervlaktewater. Een zandwinning is daarom in geohydrologische zin op te vatten als een grondwateronttrekking uit een ronde plas.

Formule

stationaire verlaging

Bruggeman [1 p180, oplosing 227.14] geeft een formule voor de verlaging van de grondwaterstand in een gebied met watervoerende sloten als gevolg van een constante onttrekking Q uit een volkomen ronde plas met straal R:

definitie van parameters

verklaring van symbolen

s(r) : verlaging grondwaterstand ten opzichte van het slootpeil (m)
r : afstand tot het middelpunt van de plas (m)
R : straal van de plas (m)
Q : onttrekking uit de plas (m3/dag)
kD : doorlaatvermogen van het watervoerend pakket (m2/dag)
c : weerstand van de deklaag (dag)
λ : spreidingslengte van het watervoerend pakket (m)
K0 : gemodificeerde Besselfunctie van de tweede soort, nulde orde
K1 : gemodificeerde Besselfunctie van de tweede soort, eerste orde

Referenties

[1] G.A. Bruggeman, 1999. Analytical solutions of geohydrological problems.Elsevier Science. Amsterdam