Ontwatering van een perceel met neerslag en kwel (2D)

ontwateringsformule Bruggeman

In 1974 publiceerde Gijs Bruggeman een tweedimensionale oplossing voor stationaire stroming tussen parallele sloten onder invloed van een neerslagoverschot. Eventueel kan een hoeveelheid wegzijging of kwel over de hydrologische basis worden opgegeven.
Omdat de oplossing het stromingspatroon in twee dimensies beschrijft is de formule ook toepasbaar worden in situaties waarin de Duipuit-aanname niet opgaat.

Formules

stijghoogte

slootpeil

definitie van parameters

verklaring van symbolen

N : grondwateraanvulling (m/dag)
q : flux over de onderrand (m/dag)
L : afstand tussen het midden van de sloot en het midden van het perceel (m)
B : afstand tussen het midden van de sloot en de slootkant (m)
D : dikte van hert watervoerende pakket (m)
kz : horizontale doorlatendheid van de bodem (m/dag)
kh : verticale doorlatendheid van de bodem (m/dag)
c : weerstand van de scheidende laag aan de basis van het watervoerend pakket (d)

Achtergrond

De formule van Bruggeman is strikt genomen afgeleid voor een afgesloten watervoerend pakket met grondwateraanvulling van bovenaf en een flux over de onderrand. De watergangen zijn gedefinieerd als een vaste stijghoogte over een kort stukje (met breedte B) van de bovenrand. De formule is toepasbaar voor freatische omstandigheden, zolang de kD constant mag worden beschouwd. De sloten moeten ondiep zijn in verhouding tot de dikte D van het watervoerend pakket.

Referenties

PDF-logo[1] Bruggeman, G.A. (1972). Tweedimensionale stroming in semispanningswater. Bijlage in rapport "De Groeve". Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening, Den Haag.