Peilverschil over een strook grond
(deklaag met sloten)

peilverschil_strook_deklaag

Een watervoerende laag wordt aan de bovenzijde afgesloten door een deklaag met watervoerende sloten. Aan weerszijden liggen randen met een vaste grondwaterstand.

Peilverschil over een strook grond
(freatisch)

peilverschil_strook_freatisch

Een strook grond met neerslag wordt aan weerszijden begrensd door watergangen (randen met een vast peil). Formules zijn beschikbaar voor de grondwaterstand, de afvoer naar sloten en de ligging van de waterscheiding tussen de watergangen.

Peilverschil langs een rechte grens

peilverschil-tussen-twee-polders

Tussen twee gebieden bestaat een verschil in oppervlaktewaterpeil langs een rechte grens. Hierdoor stroomt grondwater van het hoge naar het lage peil.

Peilverschil tussen een rond gebied en de omgeving

peilverschil-tussen-ronde-polder-en-omgeving

Een rond gebied met sloten (een ronde polder) heeft een ander polderpeil dan het omliggende gebied. Hierdoor treedt grondwaterstroming op. De grondwaterstand in de zandondergrond en de kwel naar of wegzijging uit de polder kunnen worden berekend.

Wegzijging uit een rond gebied

rond-gebied-met-wegzijging

In een rond gebied zonder sloten infiltreert een bekend neerslagoverschot (qv) naar de ondergrond. De formules beschrijven de opbolling m0 van het grondwater, het debiet q(r) en de perifere weerstand Phor.

Ronde waterplas met een laag peil

peilverschil-tussen-ronde-waterplas-en-de-omgeving

Een ronde waterplas met een waterpeil dat lager is dan het slootpeil in de omgeving. Het omliggende gebied wordt aan de bovenkant begrensd door een deklaag met watervoerende sloten.